आजचे बाजारभाव

Soyabin Bajarbhav: आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव – 03 December 2022

Soyabin Bajarbhav in maharashtra 2022

Soyabin bajarbhav : सोयाबीन बाजारभाव
नमस्कार शेतकरी मिञांनो आपण आजचे सोयाबीन चे बाजारभाव पाहणार आहोत. सोयाबीनच्या दरात सतत होणारी चढ उतार शेतकऱ्यांना काळजीत टाकणारी आहे.(soyabin Bajarbhav)

 

आपल्या आजूबाजूला असणाऱ्या बाजार समिती मधील सोयाबीन चां दर आता आपण पाहणार आहोत. जेणेकरून शेतकऱ्याला सोयाबीन योग्य त्या बाजारपेठांमध्ये घेऊन जाता येईल.(soyabin Bajarbhav December)

Soyabin bajarbgav: आजचे सोयाबीन बाजारभाव – 03 December 2022

शेतमाल : सोयाबीन
बाजार समिती : अमरावती
आवक : 3
कमीत कमी दर :5500
जास्तीत जास्त दर:5850

शेतमाल : सोयाबीन
बाजार समिती : जळगाव
आवक :93
कमीत कमी दर :5300
जास्तीत जास्त दर:5300

शेतमाल : सोयाबीन
बाजार समिती : माजलगाव
आवक :625
कमीत कमी दर :4500
जास्तीत जास्त दर:5350

शेतमाल : सोयाबीन
बाजार समिती : संगमनेर
आवक :4
कमीत कमी दर :5151
जास्तीत जास्त दर:5275

शेतमाल : सोयाबीन
बाजार समिती : सिलोद
आवक :45
कमीत कमी दर :5100
जास्तीत जास्त दर:5300

शेतमाल : सोयाबीन
बाजार समिती : कारंजा
आवक :3500
कमीत कमी दर :4995
जास्तीत जास्त दर:5475

शेतमाल : सोयाबीन
बाजार समिती : अचलपूर
आवक :250
कमीत कमी दर :2400
जास्तीत जास्त दर:2500

शेतमाल : सोयाबीन
बाजार समिती :परळी वैजनाथ
आवक : 500
कमीत कमी दर :5251
जास्तीत जास्त दर:5412

शेतमाल : सोयाबीन
बाजार समिती :सेलू
आवक :338
कमीत कमी दर :5101
जास्तीत जास्त दर:5521

शेतमाल : सोयाबीन
बाजार समिती : वैजापूर
आवक :7
कमीत कमी दर :3600
जास्तीत जास्त दर:4000

शेतमाल : सोयाबीन
बाजार समिती : तुळजापूर
आवक :215
कमीत कमी दर :5000
जास्तीत जास्त दर:5350

शेतमाल : सोयाबीन
बाजार समिती : मालेगाव वशिम
आवक :400
कमीत कमी दर :4300
जास्तीत जास्त दर: 5400

शेतमाल : सोयाबीन
बाजार समिती : धुळे
आवक : 20
कमीत कमी दर :4100
जास्तीत जास्त दर:5400

शेतमाल : सोयाबीन
बाजार समिती : सोलापूर
आवक :18
कमीत कमी दर :4300
जास्तीत जास्त दर:5460

शेतमाल : सोयाबीन
बाजार समिती :अमरावती
आवक : 7530
कमीत कमी दर :5000
जास्तीत जास्त दर:5300

शेतमाल : सोयाबीन
बाजार समिती : अमळनेर
आवक :30
कमीत कमी दर :5000
जास्तीत जास्त दर: 5300

शेतमाल : सोयाबीन
बाजार समिती : हिंगोली
आवक : 1099
कमीत कमी दर :5005
जास्तीत जास्त दर:5601

शेतमाल : सोयाबीन
बाजार समिती : कोपरगाव
आवक :380
कमीत कमी दर :4500
जास्तीत जास्त दर:5474

शेतमाल : सोयाबीन
बाजार समिती : मेहकर
आवक :1350
कमीत कमी दर :4500
जास्तीत जास्त दर: 5700

शेतमाल : सोयाबीन
बाजार समिती : लासलगाव
आवक : 449
कमीत कमी दर :3001
जास्तीत जास्त दर:5500

शेतमाल : सोयाबीन
बाजार समिती : लातूर
आवक : 15944
कमीत कमी दर : 5051
जास्तीत जास्त दर:6100

शेतमाल : सोयाबीन
बाजार समिती :जालना
आवक : 2768
कमीत कमी दर :400
जास्तीत जास्त दर:5530

शेतमाल : सोयाबीन
बाजार समिती : अकोला
आवक :3529
कमीत कमी दर :4625
जास्तीत जास्त दर:5565

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close